تماس با ما

EBS Quick Coupling Ltd Şti

IMES استانبول / ترکیه  C بلوک . کوچه ۳۰۴ شماره  ۵

تلفن :

(۹)  ۱۳ ۴۶ ۴۴۴ (۹۰)+

فکس :

۳۱ ۸۸ ۳۶۴ ۲۱۶ (۹۰)+

پست الکترونیکی :  info@ebs.com

بخش صادرات

تلفن :

(۹)  ۱۳ ۴۶ ۴۴۴ (۹۰)+

پست الکترونیکی :  export@ebs.com.tr